Forum  Photos  Videos   Groups  News  Events  Users  Bicolano Achievers  Home 


Hello, Guest [Sign In / Join NOW! ]

Philippine Goverment---What kind of leader do we seek to effectively run our country?

Message 1 of 3 : 44
Government and Politics » Philippine Goverment---What kind of leader do we seek to effectively run our country? »


 1    2    3     Next >  
  Sep 14, 2008 09:43 AM  
rayanoon

Politics, politics, politics... it sucks to hear these annoying politicians creating and/or answering issues about our country. If we want our country to succeed and elevate the level of governance we must choose the best leader. So what kind of leadership do we really need to run our country? It seems for the past years we are always faced with the same issues, scams etc. We really never resolve these problems and it is getting worst at present. Are leaders dependent on the system itself? Or should we change the system in order for our leaders to work effectively and efficiently?

stay simple yet happy--rayanoon

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Sep 15, 2008 11:40 AM  
+

I think that a new form of government will NOT automatically ensure a BETTER Philipines.It is NOT a guarantee because the GOVERNMENT is a PROBLEM in ITSELF.

It is by CREATING a better Philippines can a better SYSTEM be developed. How can we achieve a BETTER PHILIPPINES? Now that is the trickiest bit. =)

I think that we NEED a leader that SERVES people. I agree with your observations that we are faced with the SAME ISSUES, SAME SCAMS, etc, because our country is being run with the SAME CORRUPT POLITICIANS and SAME TRADITIONAL POLITICS who provide NO PERMANENT SOLUTIONS TO THE PROBLEMS and PREDICAMENTS that our country is currently facing.

We have to GET RID OF THEM! because they offer NO NEW CONCEPT and they offer NO CHANGE!

We NEED a LEADER with GREAT SENSE of INTEGRITY and MORAL VALUES ( one who is able to make a stand on whether premarital $%X is right or wrong for example hahahaha) strongly MOTIVATED with DESIRES to SERVE FILIPINO PEOPLE rather than the desires for title or fame or power alone.

We NEED a leader who is INTELLIGENT and CHARISMATIC ( like Barrack Obama ) with indisputable achievements ( like McCain ) who can discuss/resolve both domestic and international issues.

We NEED a leader who MANIFEST a SENSE OF RESPONSIBILITY, who STRIVES that LAWS be OBSERVED.

As I see things, Philippines, its government and its people will GET WORSE before it GETS BETTER. That leader im talking about is yet to be born.

How about a TRANSFORMATION of EVERY SINGLE FILIPINO PEOPLE?

Let's all WORK TOGETHER for the GOOD of our NATION.

Ebribadi..please repeat after me: *reciting Panatang Makabayan hahaha actually hindi ko na memorize

Its amazing what you can achieve if you try.

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Sep 16, 2008 03:30 AM  
:noyjim:
@chebs,pagka hindi mo narecite ang "Panatang Makabayan" Sarong oras ka Magbubunot nin AMORSIKO !Everybody repeat after me..."Iniibig ko ang Pilipinas,Ito ang tahanan ng aking lahi,Sisikapin kong maging isang tunay na pilipino sa isip,salita at sa gawa.

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Sep 16, 2008 03:30 AM  
:noyjim:
@chebs,pagka hindi mo narecite ang "Panatang Makabayan" Sarong oras ka Magbubunot nin AMORSIKO !Everybody repeat after me..."Iniibig ko ang Pilipinas,Ito ang tahanan ng aking lahi,Sisikapin kong maging isang tunay na pilipino sa isip,salita at sa gawa.

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Sep 16, 2008 04:00 AM  
:noyjim:
@ rayanoon,Tibaad maka purut kita digdi,napurut ko man sa gilid-gilid.

Patnubay sa Pagtatatag ng Demokratikong Gubyernong Bayan

UNANG BAHAGI. MGA PANGKALAHATANG TUNTUNIN

Artikulo 1. Ang Demokratikong Gubyernong Bayan ay pinamumunuan ng proletaryado at nakabatay sa masang anakpawis, ang proletaryado at uring magsasaka. May katangian din ng nagkakaisang prente ang Demokratikong Gubyernong Bayan - sumusuporta at lumalahok dito ang lahat ng demokratikong uri, kabilang ang petiburgesya, pambansang burgesya, at iba pa.

Artikulo 2. Ipapatupad ng Demokratikong Gubyernong Bayan ang lahat ng patakaran at hakbang na kailangan para maipagtagumpay ang demokratikong rebolusyong bayan laban sa imperyalismong US, pyudalismo at burukratang kapitalismo. Ang mga patakaran at hakbang na ito ay sasaklaw sa pulitika, ekonomya, militar, kultura, at lahat ng iba pang aktibidad ng mga mamamayan; at maghahawan sa landas tungo sa pagtatatag ng demokratikong republikang bayan sa buong Pilipinas.

Artikulo 3. Ang sistema ng Demokratikong Gubyernong Bayan ay ibabatay sa prinsipyong demokratikong sentralismo. Ang indibidwal ay nakapailalim sa gubyerno at sa kapakanan ng lahat; ang minorya ay nakapailalim sa mayorya; ang nakakababang antas ng gubyerno ay nakapailalim sa nakakataas na antas ng gubyerno. Iboboto ng mamamayan ang mga kagawad ng gubyerno o kaya'y nonombrahan ayon sa batas.

IKALAWANG BAHAGI. ANG SISTEMA NG GUBYERNO

Kabanata I. Ang Sentral na Gubyernong Bayan

Artikulo 1. Ang Pambansang Kongresong Bayan ang pinakamataas na organo ng Demokratikong Gubyernong Bayan. Magbabalangkas at mag-iisyu iyon ng mga proklamasyon at batas na kailangan para pamahalaan ang sambayanan. Ang awtoridad ng Pambansang Kongresong Bayan ay ipagkakatiwala sa ihahalal nitong Kataas-taasang Kunsehong Bayan.

Artikulo 2. Ang Pambansang Kongresong Bayan ay bubuuin ng mga delegadong ihinalal ng kumperensya ng mga gubyernong bayan ng probinsya, at ng iba pang namumunong representante ng mga demokratikong uri, partido at grupo na irinekomenda ng Pambansa-Demokratikong Prente at inaprubahan ng mga delegado ng gubyernong bayan ng probinsya.

Artikulo 3. Ang Pambansang Konggresong Bayan ay pupulungin agad kapag napalaya na ang malaki-laking parte ng Pilipinas o kapag nagtagumpay na ang rebolusyon sa buong bansa.

Artikulo 4. Lilikhain ng Pambansang Konggresong Bayan o ng Kataas-taasang Kunsehong Bayan ang kailangang mga sentral na organo at ministri ng Demokratikong Gubyernong Bayan.

Artikulo 5. Ang Pambansa-Demokratikong Prente ay gagawa ng rekomendasyon tungkol sa pagrereorganisa at pagpapanatili ng mga tauhan ng reaksyonaryong gubyerno at sa pagkuha ng mga bagong tauhan para sa Demokratikong Gubyernong Bayan.

Kabanata II. Mga Lokal na Organo ng Gubyerno

Artikulo 1. Ang batayang yunit ng Demokratikong Gubyernong Bayan ay ang gubyernong bayan ng baryo. Ang pinakamataas na awtoridad sa antas na ito ay ang pangkalahatang pulong ng taumbaryo. Tatawagin ang pangkalahatang pulong ng taumbaryo para ihalal ang komiteng rebolusyonaryo ng baryo, o kaya'y para talakayin ang mga patakaran at proyekto ng alinman sa binanggit na mga komite.

Artikulo 2. Sa pagitan ng mga pangkalahatang pulong ng taumbaryo, ang komiteng rebolusyonaryo ng baryo ang pinakamataas na awtoridad ng gubyerno sa baryo. Habang hindi pa naitatayo ang komiteng rebolusyonaryo sa baryo, ang komiteng pang-organisa ng PKM o ang komite ng balangay ng PKM ang mangangasiwa sa mga gawain sa baryo alinsunod sa prinsipyo ng nagkakaisang prente. Ang mga komiteng ito ay maghahalal ng mga upisyal mula sa kani-kanilang hanay.

Artikulo 3. Ang komiteng rebolusyonaryo ng baryo at ang samahan ng magsasaka sa baryo ay mamamahala sa lahat ng gawain sa baryo kaugnay ng organisasyon, edukasyon, ekonomya, depensa, kultura at kalusugan; magpapatupad sa programa para sa reporma sa lupa; mag-oorganisa ng milisyang bayan; lalahok sa gawain ng hukumang bayan; mangungulekta ng mga buwis at boluntaryong kontribusyon; at magbibigay ng lahat ng suporta para sa simulain ng rebolusyon.

Artikulo 4. Limang subkomite para sa organisasyon, edukasyon, ekonomya, depensa, kultura at kalusugan ang tiyak na itatatag sa ilalim ng komiteng rebolusyonaryo ng baryo.

a. Ang subkomite para sa organisasyon ay mamamahala sa pagbubuo at pagkokoordina ng mga organisasyong masa tulad ng sa mga magsasaka, manggagawa, mangingisda, komersyante, kabataan, kababaihan, titser, bata, at aktibista sa kultura.

b. Ang subkomite para sa edukasyon ay mamamahala sa pagpapa-unlad ng rebolusyonaryong kamulatang makauri, mangangasiwa sa mga iskwelahan (elementari at iskwelahang masa), at magtataguyod ng iba't ibang tipo ng aktibidad sa kultura.

k. Ang subkomite para sa ekonomya ay mamamahala sa pagpapatupad ng reporma sa lupa, sa produksyon at kooperasyon, at sa pagkulekta ng mga buwis at boluntaryong kontribusyon na pansuporta sa Demokratikong Gubyernong Bayan at sa Bagong Hukbong Bayan.

d. Ang subkomite para sa depensa ay mamamahala sa pag-oorganisa ng milisyang bayan sa baryo, sa pagpapanatili ng kaayusang publiko at seguridad sa baryo, at sa paglaban sa mga kaaway ng mamamayan nang may koordinasyon sa Bagong Hukbong Bayan.

e. Ang subkomite para sa kalusugan ay mamamahala sa kalinisang publiko, sa gawaing medikal sa baryo, at sa pagdadala ng mga maysakit at sugatan sa mga istasyong medikal o klinika.

Artikulo 5. Nakakataas sa gubyernong bayan ng baryo ang lokal na gubyerno sa antas ng munisipalidad, distrito at probinsya. Idadaos ang kumperensyang bayan sa mga nakakataas na antas ng lokal na gubyerno para itakda ang mga patakaran at plano, pagtibayin ang mga tuntunin at regulasyon na paiiralin sa lokalidad, suriin ang ulat ng iba't ibang organo ng gubyerno, at ihalal ang mga kunsehong bayan matapos disisyunan kung ilan ang magiging myembro nito.

Artikulo 6. Kabilang sa mga delegado ng kumperensyang bayan ng munisipalidad ang mga upisyal ng mga komiteng rebolusyonaryo ng baryo at mga komiteng pang-organisa ng baryo. Kabilang sa mga delegado ng kumperensyang bayan ng distrito ang mga tagapangulo at pangalawang tagapangulo ng mga kunsehong bayan ng munisipalidad. Kabilang sa mga delegado ng kumperensyang bayan ng probinsya ang lahat o karamihan ng mga myembro ng kunsehong bayan ng distrito.

Ang kunsehong bayan na mismong tumatawag ng kumperensya ang magdidisisyon kung ilan ang magiging delegado sa kumperensya at kung kailan ito idadaos. Ang mga disisyong ito ay kailangang aprubahan ng nakakataas na kunsehong bayan. Pero kung sa antas ng probinsya ang idadaos na kumperensyang bayan, kailangan munang hingin ng kunsehong bayan ng probinsya ang aprubal ng Sentral na Gubyernong Bayan o ng nakatayo nang organong gumaganap ng tungkulin nito.

Artikulo 7. Ang kunsehong bayan ang organo ng gubyerno na mamumuno sa teritoryong saklaw nila at siyang magiging organong tagapagpaganap dito. Ang bawat kunsehong bayan ay maghahalal mula sa mga myembro nito ng isang tagapangulo at limang pangalawang tagapangulo para sa organisasyon, ekonomya, depensa at kalusugan. Idadaos ang mga plenum ng kunseho tuwing kailangan. Gayunman, ang tagapangulo at mga pangalawang tagapangulo ang tatayong pamalagiang komite ng kunsehong bayan, at kolektibong mangangasiwa sa mga gawain ayon sa mga disisyon ng plenum ng kunseho.

Artikulo 8. Karaniwa'y apat na taon ang panunungkulan ng komiteng rebolusyonaryo ng baryo o komiteng pang-organisa ng baryo at kunsehong bayan sa bawat antas. Pero pwedeng paikliin o pahabain ang panunungkulan kung ito ang disisyon ng nakakataas na kunsehong bayan, o kaya'y pwedeng lusawin o palitan ang kunseho o komite dahil sa petisyon ng mamamayan. Ang komite o kunseho ay pwedeng magnombra ng taong uupo sa nabakanteng pusisyon. Kailangang aprubahan ng nakakataas na komite o kunseho ang pagnonombrang gagawin.

Artikulo 9. Ang mga pambansang minorya ay may karapatang magkaroon ng awtonomya sa mga probinsya, distrito, munisipalidad o baryong sila ang bumubuo sa mayorya. Ang awtonomong gubyerno ay iaayon sa mga hangarin ng nakakaraming mamamayan ng isang nasyonalidad o mga nasyonalidad. Pero sa saligan, ang awtonomong gubyerno ay susunod sa sistema ng gubyerno na nakalahad sa Patnubay na ito. Sa mga lugar na ang pambansang minorya ang bumubuo sa minorya, magkakaroon sila ng proporsyonal na representasyon sa mga kumperensya at kunseho, gayunman, walang hadlang sa kanilang mga representante na magkaroon ng pusisyong mas mataas sa pusisyon ng iba.

Artikulo 10. Ang lahat ng organo ng gubyerno, mula antas ng baryo hanggang antas ng probinsya, ay itatatag nang may patnubay ng nakakataas na pampulitikang awtoridad na nakatayo na, at nang may sapat na pagsasaalang-alang sa pagpapanatili ng nagkakaisang prente.

Kabanata III. Ang Hukumang Bayan

Artikulo 1. Lilikhain ng Sentral na Demokratikong Gubyernong Bayan ang Kataas-taasang Hukumang Bayan bilang pinakamataas na awtoridad sa hustisya. Pwede ring likhain ng Demokratikong Gubyernong Bayan ang mga ispesyal na hukuman kung hinihingi ng ispesyal na mga kalagayan.

Artikulo 2. Ang hukumang bayan ay lilikhain ng gubyernong bayan ng probinsya, distrito, munisipalidad at baryo sa kani-kanilang antas. Sa maliit at simpleng mga kaso, magkakaroon ng lupon na bubuuin ng tatlong huwes man lamang. Sa malaki't kumplikadong mga kaso naman, laluna kung kamatayan ang pwedeng maging parusa, magkakaroon ng lupon na bubuuin ng siyam na huwes man lamang.

Artikulo 3. Oobligahin ng hukumang bayan na gawing ditalyado ang demanda, at iimbistigahin nang husto ang kaso bago ito litisin. Laging aalamin ng hukumang bayan ang panig ng nagdedemanda at ng akusado. Ang panig ng nagdedemanda at ng akusado ay sapat na didinigin, at may karapatan silang kumuha ng abugado at magharap ng mga testigo't ebidensya.

Artikulo 4. Karaniwa'y idadaos ang mga paglilitis sa harap ng publiko, at ang sinumang mamamayan ay malayang magbigay ng opinyon tungkol sa kaso. Tuwing kailangan, hihingin ng hukumang bayan ang tulong ng anumang kinauukulang organo ng Demokratikong Gubyernong Bayan para magbigay ng linaw sa isyung kinakaharap ng hukuman.

Artikulo 5. Ang disisyon sa bawat kaso ay pagbobotohan ng mga huwes. Ipapaliwanag ng bawat huwes sa mga kasama niya sa lupon ang dahilan ng kanyang boto. Karaniwan, ang kaso ay didisisyunan sa pamamagitan ng boto ng simpleng mayorya ng lupon. Gayunman, kung kamatayan ang ipaparusa, kailangan ang boto ng malinaw na mayoryang dalawang-katlo. Ang lahat ng disisyon ay babasahin at ipapaliwanag ng nangungulong huwes.

Artikulo 6. Ang disisyon ng nakakababang hukumang bayan ay pwedeng iapila sa nakakataas na hukumang bayan. Gayunman, ang hukumang bayan ay pwedeng tumanggap ng mosyon para sa rekonsiderasyon ng disisyon nito. Ang mga kasong dinisisyunan ng kamatayan ay awtomatikong iaapila sa pinakamataas na awtoridad ng pampulitika't hudisyal sa rehiyon, at kung posible'y awtomatikong dadalhin sa Kataas-taasang Hukumang Bayan o sa nakatayo nang organong gumaganap ng tungkulin nito.

IKATLONG BAHAGI. ANG PUNDAMENTAL NA MGA KARAPATAN AT TUNGKULIN NG MGA MAMAMAYAN

Artikulo 1. Sa harap ng batas, ang lahat ng mamamayan ay pantay-pantay, at kung gayo'y pantay-pantay ang kanilang mga karapatan.

Artikulo 2. Ang mamamayan na labingwalong (18) taong gulang o higit pa ay may karapatang bumoto at mahalal anuman ang kanyang kasarian, lahi, nasyonalidad, hanapbuhay, uring pinagmulan, katayuan sa kabuhayan, edukasyong naabot, relihiyon, o tagal ng paninirahan. Ang pagbabawalan lamang na bumoto at mahalal ay ang mga baliw at mga taong kaaway ang turing ng batas.

Artikulo 3. May karapatan ang mga mamamayan na gamitin ang kalayaang magsalita, kalayaang magbuo ng asosasyon, kalayaang mamahayag, at kalayaang magtipun-tipon para maisulong ang rebolusyonaryong simulain ng masang anakpawis. Ibibigay sa mga mamamayan ang mga pasilidad na kailangan para matamasa ang mga kalayaang ito.

Artikulo 4. May karapatan ang mamamayan na tamasahin ang kalayaan sa konsensya at sa pananampalataya.

Artikulo 5. Hindi pwedeng labagin ang kalayaan ng mga mamamayan na magkaroon ng personal na seguridad. Ang sinumang mamamayan ay hindi pwedeng arestuhin nang walang sapat na batayang ligal.

Artikulo 6. Ang tahanan ng mga mamamayan ay hindi pwedeng pasukin nang walang permiso; at tinitiyak ng batas ang pagiging pribado ng mga sulat. May kalayaan ang mga mamamayan na manirahan kahit saan.

Artikulo 7. Ang mga mamamayan ay may karapatang maghanapbuhay, magtamasa ng mahusay na kundisyon sa pagtatrabaho't pamumuhay, magkaroon ng personal na ari-arian, at magtabi, gumastos o mamuhunan ng naipong personal na pera ayon sa batas. May karapatan din silang magkaroon ng pahinga at bakasyon, at ng mga benepisyo gaya ng pondo para sa kapakanan ng lahat, segurong sosyal, pensyon sa pagreretiro, at iba pang tulad nito na makakamit sa ilalim ng Demokratikong Gubyernong Bayan. Isasagawa ang rebolusyong agraryo at isasabansa ang ekonomya para mabago ang relasyon sa produksyon at mapalaya ang mga pwersa sa produksyon sa Pilipinas, at matiyak sa mamamayan na tatamasahin nila ang mga bunga ng pag-unlad ng ekonomya.

Artikulo 8. Ginagarantyahan ang karapatang magkaroon ng libreng edukasyong publiko. Pananatilihin at palalawakin ang mga iskwelahan at iba pang institusyong pangkultura para mapaunlad ang katawan at isip ng mamamayan, laluna ng kabataan.

Artikulo 9. Sa layuning mapaunlad ang pambansa, syentipiko't pangmasang kultura ay pangangalagaan at itataguyod ang kalayaan ng mga mamamayan na gumawa ng mga syentipikong pananaliksik, imbensyong teknolohikal, likhang panliteratura't pansining, at iba pang aktibidad sa kultura.

Artikulo 10. Pantay-pantay ang mga karapatan ng kababaihan at kalalakihan sa lahat ng larangan ng buhay pampulitika, pang-ekonomya, pangkultura, panlipunan at pantahanan. Pinoprotektahan ng batas ang kasal, ang pamilya, at ang mag-iina.

Artikulo 11. Ang mga mamamayan ay may karapatang magreklamo laban sa mga awtoridad na lumalabag sa batas o nagpapabaya sa tungkulin. May karapatang humingi ng bayad-pinsala ang sinumang napinsalaan o nawalan ng anuman dahil sa paglabag ng mga awtoridad sa kanyang mga karapatan bilang mamamayan.

Artikulo 12. Dapat sundin ng mga mamamayan ang Patnubay na ito at ang lahat ng batas na nilikha batay dito. Dapat nilang itaguyod ang disiplina sa pagtatrabaho, panatilihin ang kaayusang publiko, at respetuhin ang karapatan ng iba.

Artikulo 13. Sagrado at hindi pwedeng pinsalain ang mga ari-ariang publiko. Tungkulin ng bawat mamamayan na ingatan at protektahan ang mga ari-arian ng Demokratikong Gubyernong Bayan.

Artikulo 14. Tungkulin ng mga mamamayan na magbayad ng buwis batay sa kakayahan nilang magbayad at ayon sa batas.

Artikulo 15. Sagradong tungkulin ng bawat mamamayan na magserbisyo sa militar ayon sa batas, at magbigay ng lahat ng pwedeng ibigay para sa pagdedepensa ng sambayanan laban sa mga dayuhang mananalakay at lokal na mapang-api.

IKAAPAT NA BAHAGI. BANDILA, SAGISAG, AT KABISERA

Artikulo 1. Ang pambansang bandila ng Demokratikong Gubyernong Bayan ay bandilang pula, na may tatlong malaking bituing gintong kumakatawan sa Luson, Bisayas at Mindanaw.

Artikulo 2. Ang pambansang sagisag ay katulad ng pambansang bandila.

Artikulo 3. Itatakda ang kabisera ng Demokratikong Gubyernong Bayan ayon sa mga kalagayan.

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Sep 16, 2008 04:58 AM  
+

hahaha @ amorsiko Jim. dae man ako naparusahan kaidto ta memorize ko man tlg ang Panatang Makabayan kaidto nung nasa elementarya pa ako. Pero ngunyan...igwa na kaya akong bagong version kan Panatang Makabayan and it goes a little like this.........

Panatang Maka-ibangBayan, iniibig ko ang Inglatera.Ako'y kanyang kinukupkop at tinutulungan upang maging mayaman, maligaya at lalong maging mayaman ..

*bell rings*

Its amazing what you can achieve if you try.

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Sep 16, 2008 08:04 AM  
:noyjim:
@ chebs, hehehe ako baga perming nasilutan ta perming late sa flag ceremony.have a nice day!

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Sep 16, 2008 08:17 AM  
carlos
Sheer arrogance?

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Sep 16, 2008 09:02 AM  
+

hehehe Carlos...it was meant to be JOKE. Dont be SO serious

harharhar kaya palan Jim.

Its amazing what you can achieve if you try.

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Sep 17, 2008 08:09 AM  
rayanoon

a leader who can run our country best is one who leads by example based on basic values. he is effective and efficient in doing things. he cannot be manipulated. he can stand firm on his decisions, decisions which are for the benefit of all.

I agree with you chebs that he must have this integrity... and should be governed by smart trust.

As i can see it, we have a good goverment. it is being rotten by old politicians who resist change and apply the same old tricks. (May be they should join GB's forum and make a "stand whether premarital sex is right or wrong") i hope that the new generation politicians will not step the same path as the old ones. Politicians shoud be leaders who cannot be influenced by wrong act, by the arrogance of abused power.

@jim: nalula man ako sa pig post mo. wara man sa skul mi kaidto. hehehe. anyway thanks.

@chebs: kung magkaigwa kang aki o kung igwa ka na turuan mo mag panatang makabayan. even if we are outside our country we must preserve our nationalism. a sense of loyalty. may be your children can run our country better.

stay simple yet happy--rayanoon

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Sep 27, 2008 10:50 PM  
pepeng mulat

just passing by. as usual bc.

i think the best way to answer the question is ask ourselves "What kind of leader would we respect?"

nwei, kakapalan k na mukha ko, wait for us guys. It wont be that long. harharhar. peace out!

Mabuhay kita gabos. Long-live Uragons!

pepe

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Sep 27, 2008 11:46 PM  
tyomoleo
Pepeng Mulat for President!..
Long Live! Bitas Foundation!..haha.

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Sep 28, 2008 11:58 AM  
pepeng mulat

Huh? Hahahaha csay ini? Garu nahiling mo su friendster ko ha? Hahaha. Nwei, mabuhay kita. Lalo na sa mga taga Malilipot. Indeed "the best place to live is where the best people lives." - pepeng mulat -

Till next time. Nagcheck lang ako mails. In a while sibat nako. Pasiring ako nueva ecija. Bisita lamang sa IRRI tsaka sa Philippine Carabao Center. Baka may mapurot lamang ako duman na pwede mapakinabangan.

By the way, sa mga taga Malilipot, harani na pasko, punan na magtanom ki laya ta harani na ang pangaipuhan sa salabat!

Mabuhay kita gabos. Long-live Uragons!

-pepe-

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Sep 29, 2008 08:21 AM  
pepeng mulat

just got home. hindi pala IRRI, Philrice pala. Hehehe.

maray na banggi sa gabos. Long-live Uragons!

pepe

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Sep 29, 2008 04:58 PM  
☆Janet "Jing-jing"

I agree to chebs that how about the transformation of every single Filipino people ?...nasa lambang saro po satuya ang ikauuswag kan satuyang nasyon.... @ pepeng mulat, I will wait for your candidacy(maboto ako saimo maski yaon ako igdi sa "Land of the Rising Sun"...hehehe) MABUHAY po kita gabos!!!

Thanks to GB!!!

Friends Myspace Comments
MyNiceSpace.com"To achieve great success in life one must be willing to walk the extra mile--- Esther A. Vibal "

[Study the past, if you would divine the future by: CONFUCIUS(c.550-c.478 BC)]

culture gives a set of alternative directions for behavior --- Takie Sugiyama Lebra

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  

 1    2    3     Next >  


Pinoy Radio | Filipino Clothing | Filipino T-Shirts