PINAKRO

This topic contains 4 replies, has 3 voices, and was last updated by  majestyk 11 years, 12 months ago.

Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 5 total)
 • Author
  Posts
 • #151430


  majestyk
  Participant

  igwa pang saro na resto dyan sa ligaspi so tissue holder ninda bangka…..nalingawan ko lang pwerte so kusido dyan turoro so daplos ko
  manoy gardo,,,sibid sibid tabi ining pig sasabi mongrestaurantsi manoy bert na member digdi sa gobicol ang tagsadiri…kataning kang dating waways gari ito

 • #151427


  Gardo
  Participant

  Utikonon ka man Gardo…you are not 11 years old! You sound very mature for your age; besides at age 11I didnt like the taste of San Miguel Beer, hahahahaNaman si Manoy Franky….an totoo kaiyan matua ako sa pinsan ko na 4 years old pero mas bata naman ako sa lolo ko na 75 years old.Manungod naman diyan sa Beer sarong bote lang talaga so limit ko ….. ta pagkatapos kan sarong bote dai na akong limit.Truly cooking is an art….habang pighuhugasan mo baga so mga ingredients asin pigpapaklaga-kagaan mo pig iisip mo na dapat masiram so luto asin perfect sa taste kan ma kakan adi? ta kon dai ido so maubos kaiyan hahahahahahha!Pagnagbalikbayan ka tabi palan tabi manoy….mababakal mo na so PINAKRO sa sarong Fastfood with matching dumpling as its side dish na iyan. kon dai mo na gamay so pagluto kan pagkaon nin Bicol dakulon na ngunyan so masisiram na kakanan sa Bicol….. Fusion na ta dakol na so influence kan mga ibang International/regional cuisine. Nalingawan mo na siguro so namit kan pinangat kan kamalig adi? so Bicol express sa Tabaco sa harani baga kan munisipyo? so Tinutungan sa Tabaco? so fresh sea foods sa sorsogon ta pagsaod baga lab-ason so mga isda haling Bulan na pag dinara na iyan sa saudan kan daraga yelado na….hahahahahha? so pinangat na Pizza so toppings sa Small Talk Cafe? so pinangat sa Biggs? so halo-haloan sa Tiwi? igwa pang saro na resto dyan sa ligaspi so tissue holder ninda bangka…..nalingawan ko lang pwerte so kusido dyan turoro so daplos ko ….so kinonot baga dyan sa Ligaspe? so sinaputan sa Sorsogon? ….. siram sana. Dai mo tabi na miss so mga dati mong ka date dyan sa Rampyola pagbulanon? Asin kon mina rabas ka dyan sa sentro kan Sorsogon na mimiss mo man so parong kan Lukad? parong kan abaka sa mga pisaran kan mga intsik? Kumusta naman so mga dati mong chicks diyan sa Devine World? Size 7 palan tabi so Tiil ko….maski Air Jordan pwede na an ………hahahaha!

 • #151420


  anky
  Participant

  YEEEEEEEY!!!! SALAMATUNUN KI MARAHAY, GARDO !
  SUCCESS!
  I did not use an electric cooker, but I cooked rice in the old fashioned way sa dirty kitchenwith thelumang kaldero ng Lola ko, with wood as fuel(pag winter digdi dakul nababakal sa supermarket na bunch of wood na mahamuton kun nagkakalayo sa fireplace). Mas madali ko napa un-un an bagas…just the right ratio of coconut milk to water. 2 1/2 baso of rice to 2 baso of coconut lilk and 1 1/2 baso of water (I used coconut milk in cans) dai man kami digdi sa New York ki nababakal na niyog maski dinara ko su kudkudan mi sa Bicol na ipinako ko sa tabla na ordered to specification sa Home Depot ( kung minsan nakakatsamba nakakabakal ako ki niyog sa New Jersey Pinoy Storethats the only timenakaka kudkod man ako ki niyog)
  Gardo, the secret is: to cook the rice exactly as you cook it with water as you instructed(sinunod ko yun)….but the only difference is: coconut milk has a viscosity of oil and will take more time to absorb in the rice …kaya palan nahihilaw ….because I cook it in the rice cooker which intructs me to do a one is to one ratio of liquid to rice.
  To follow the mid finger rule sa pagsapna, kulang an 2 1/2 na baso of coconut milk…I needed one baso and a half of water (nagkulang na ako ki liputok) to reach the mid finger that you instructed; thats why I used water but it turned out perfect!
  .I could not find the CD of the singer you suggested so I just put on a Lady Gaga CD and it also worked…sorry I do not smoke cigarettes or marihhuana, hehehe
  Utikonon ka man Gardo…you are not 11 years old! You sound very mature for your age; besides at age 11 I didnt like the taste of San Miguel Beer, hahahaha…nung 15 na ako nagsimula mag kagusto kan taste of alcohol…at age 7, my Lolo let me drink tuba na pure from the tree; matamison and I liked it that nabuyong ako …nagparaturog ako maghapon …pinukaw na lang ninda ako ta makaraon na ki panibanggi.
  Nasi Limak palan an apod sa Malaysia kan pinakro na maluto…yes I have heard about the fake rice from China; pero titawan kan gobyerno ninda an mga pobre na dai na ninda kaya pakaunun…digdi sa Manhattan an bagas mi is the best kind found in the world(iba-iba pa na klase ki bagas buda iba-ibang klaseng kolor)
  Again: SALAMATUNUN KI MARAY, Gardo ! AndI like your sense of humor !
  Your Manoy

 • #151409


  Gardo
  Participant

  Dyos Maray na Aldaw Sa Indo Gabos !marhay man tabi na aldaw Manoy Franky Narumduman ko an Lola ko pirmi nagluluto ki Pinakro na maluto(coconut rice)…ah Nasi Limak so lulutoon ni Manoy Franky… Ano an mga sikreto ? Dai man tabing sekrito yan Manoy ta open sekret na tabi so pagluluto kaiyan.Nagluto ako sa electric cooker Linawon ko lamang tabi manoy Frank ki kadiit ha…. sa Electric cooker ka tabi nagluluto bako sa electrik Rice Cooker….iyo? So electrik cooker mo tabi so garo baga coil kan Lion Tiger Katol pabilog (spiral) na minapula pag nagbabaga na iyo?….Sain mo tabi nabakal?……ano tabing brand iyan?pero pirmi nahihilaw…Ano man tabi yan manoy Frank ta perming Hilaw….dai ka tabing tatao magsapna ki maluto? Pig sasaksak mo tabi sa kuryente so electric cooker mo? bako ka tabi nag ja-jumper ha? dilikado an.siguro kaipuhan ko ang tama na ratio of water/coconut milk Naman si Manoy Frank….garo man lang ngani iyan nag sasapna ka ki maluto…aram mo tabi so pigaapod na rule of the middle finger sa pagsapna….boot tabing sabihon kaiyan kaipuhan so Coconut Milk mo pirming hangang sa ikaduwang guhit lang kan guramoy mo. Yan an naaraman ko man kan magpatukdo akong magsapna sa Lolo ko.at saka salt…Diit lang ang pagkaag ki salt. Salt is not good for your health.pirang oras an tama na pagpa-un-un kan bagas?Kon sarong baso lang tabi na bagas so papakroon mo….dai mo pagpa-aboton ki sarong oras so pag-un-un ta piniritos na so apod diyan. An tamang pag-on-on kaiyan garo man lang so pag-on-on kan sinapnang maluto. successful ako sa pinakro na kamoteng kahoy …pinakro na hilaw na saba…pero sa maluto pirmi may diperensya…Siram tabi kaiyan manoy….lalo na kon igwa kang duwang padis na San Mig Light so nag dudurudaplos pa baga so Bote. Makagat ka ki Kamoteng kahoydangan itutulak kan San Mig Light….. Iyo na an….sabi kan mga tagalog “Panalo”…..kon minakakan ako kaiyan minasuriyaw ako nin “This is Life”. TABANGI MAN DAW AKO MGA BIKOLANON!!!!Siring man sigun sa pigsabi ko na dai man nin sikreto an pagluto kan pinakro na maluto. Uni tabi so mga steps na aram ko1. Mag bakal ki sarong basong bagas….dai tabi pag utangon ta kahirak man kan tindahan. pagbahoon so bagas ta kon NFA yan iba so parong.2. Magtukdol ki sarong niyog na matua na…..dai tabi pag ikiton so niyog kan kapit-bahay.3. Hugasan so bagas, kudkudon so niyog, pugaon (first blood), pugaon otro (second blood)4. Hugasan an kaldero, kon mauringon mag gamit ki gloves (bako tabi so Gloves ni Manny pakyaw) nganing dai mauringan so Pedikyur.5. ikaag so bagas sa kaldero, ikaag ang first blood asin second blood kan coconut milk6. Uni na so sikreto…..dai paglingawan so rule of the middle Finger dapat so coconut milk mo ay hanggang sa ika duwang guhit kan middle finger mo lang.7. Magkaag ki diit na asin. 1/2 table spoon lang. Rock Salt tabi bakong Iodize Salt ini na so pang duwang sekrito kaiyan….so mauurag tabi manoy Franky na Chef sa kinaban dai naggagamit ki Iodize salt sa pigluluto ninda. Kon nyata….dai ko sasabihon ta secret iyan.8. Isaksak so Electrik cooker. Siguraduhon na igwang kuryente o dai brown-out. ta kon dai hilaw yan. Sigurado.9. Halaton na kumalaga-kaga so sinapna. Pag kumilaga-kaga na, magkua nin sandok (Note: dai tabi pagkamoton ta mapaso an) Bukagon Kon sa hiling mo dakulon pa so liquid (ta igwang mga variety nin bagas na dai makitubig) magkua ki baso…kuahon so ibang liquid ibugtak sa baso….asokaran …. Yan Am tabi so apod kaiyan…..pero kon gusto momag experemento….palamigon mo nguna dangan ibugtak mo sa buhok mo….yan igwa ka ng libring hot oil. 10. Halat-halaton na mag ibaporate so ibang liquid….pag nag sink-in na takpan ulit so kaldero.11. Hinaan so Electric cooker….up to the lowest point na dai man mamatay so kalayo.12. Mag pogkot ki sarong sigarilyo….. asin saro pa (ini kon smoker ka) pero kon dai mag patugtog ka na lang ki CD ni April Boy Regino….mga apat na kanta pagbalik mo sa kaldero…On-On na so pinakro mo.Note: Pag iyan nahilaw pa siring kan pigsasabi mo…..magsuspitsa ka na kan so pigbakal mong bagas….peke idto.

 • #151407


  anky
  Participant

  Dyos Maray na Aldaw Sa Indo Gabos !
  Narumduman ko an Lola ko pirminagluluto ki Pinakro na maluto(coconut rice)…
  Ano an mga sikreto ? Nagluto ako sa electric cooker pero pirmi nahihilaw…
  siguro kaipuhan ko ang tama na ratio of water/coconut milk at saka salt…
  pirang orasan tama na pagpa-un-un kan bagas?
  successful ako sa pinakro na kamoteng kahoy …pinakro na hilaw na saba…pero sa maluto pirmi may diperensya…
  TABANGI MAN DAW AKO MGA BIKOLANON!!!!

Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 5 total)

You must be logged in to reply to this topic.