Tsunami a wake up call

This topic contains 54 replies, has 12 voices, and was last updated by  James307 12 years, 6 months ago.

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 55 total)
 • Author
  Posts
 • #153607


  James307
  Participant

  Do not be like pharisees waiting for miracles and being faithless…

  God has reason for everything and knows everything…

  God has the power to judge according to His just judgement…

  Inspiring message from Arthur Blessitt…

  Unfortunately, I think some people have become so accustomed to not hearing the voice of God that his absence of guidance is a normal state for them. God may be trying to get their attention and guide them, as he was when I carried water in the cotton fields, but they have close their ears and hardened their hearts. After years of tuning God out, they wonder why they can’t hear God speak to them when they pray or when they ask for guidance at a crucial moment in their lives.

  The apostle Paul wrong, “Let us also walk in the Spirit”(Galatians 5:25). The Greek word stoicheo means “to walk in line,” much like marching soldier or a member of a marching band would do. This is a good picture of how we should follow God’s leading today. Walking in the Spirit means to be in step with the Spirit. We are to walk in step with the Holy Spirit’s guidance. And this begins with listening; so when the Spirit says to go left, we are to immediately turn left.

  This how i have sought to live my life, and it’s the way you can live you life to. God may not be sending you to Saudi Arabia; but he has things he wants you to do. Are you listening for his call?

  A lesson i have learned over the years is a simple one. The most important decision will ever make will be the response you make to the next thing God calls you to do. It’s not about what you did or didn’t do twenty years ago. It’s about asking God the two questions we noted at the beginning of the chapter and obeying the promptings the Lord gives you:

  Where do you want me to go?
  What do you want me to do?

  Try asking there questions every moment of every day and listening for the answer you receive. You will be amazed at where you will go and what you will do.

  (Reading the Word of God and obeying His will)

  -Arthus Blessitt

  The man who walk 38, 102 Miles in 38 years carrying the cross, in one mission: To bring Christ to the world… (Traveled the world in almost 290 Nations and island… met Pope John Paul 2 and talk to George W. Bush when he was running for president)

  Jesus Saves! God is Spirit.

  No to corruption and immorality; Sulong Pinas!

 • #153606


  James307
  Participant

  Until now Ed you really do not understand.

  I already explain many times to people here about the Church doctrine and practice, the experience of being save through the blood of Jesus Christ and why Church people give or support the Church the work of God and the mission… it is our faith and choice and no one dictate us but we do that because of love and because we understand what the Word of God through the guidance of the Holy Ghost.

 • #153595


  Ed
  Participant

  James, I was saying the I’ll take advantage of the moment while work is available. And I don’t think reading the bible while storm is heading toward you would help. Anyone with a little common sense would pack up their valuables and head for the higher grounds.

 • #153593


  Ed
  Participant

  James, I’ll just advantage of the moment while productive work is available. Your church would love people like me, the more we make, the more your church gets. You can’t preach all you like butSomeone has to earn a living with hard work, while you do all the talking. Tell that to “Ka Manalo”

 • #153592


  James307
  Participant

  Sa madaling salita, dapat nating basahin ang Bibliya sapagkat ito ay ang Salita ng Diyos para sa atin. Sinasabi sa aklat ng Timoteo 3:16 na ang Bibliya ay may hininga ng Diyos, ito ay ang Salita ng Diyos para sa atin. Napakaraming mga katanungan na itinanong ng mga taong nag-aaral ng pilosopiya at ng iba pang mga tao ang binigyan ng kasagutan ng Diyos sa Bibliya: Ano ba ang kahulugan ng buhay? Saan ba ako nanggaling? Mayroon bang buhay matapos ang kamatayan? Ano ba ang nangyayari matapos ang kamatayan? Papaano ako makakapunta sa langit? Bakit ang mundo ay puno ng kasamaan? Bakit ako nahihirapang gumawa ng mabuti? Bilang karagdagan sa mga malalaking katanungang ito, nagbibigay rin ito ng mga payo sa mga bahagi ng ating buhay kagaya ng: ano ang hahanapin ko sa aking mapapangasawa? Papaano ako magkakaroon ng matagumpay na buhay mag-asawa? Papaano ako magiging isang mabuting kaibigan? Papaano ako magiging mabuting magulang? Ano ba ang tagumpay at papaano ko ito maaabot? Papaano ako magbabago? Ano ba ang mahalaga sa buhay? Papaano ako mabuhay na hindi ko pagsisisihan sa huli? Papaano ko mapapasaya ang Diyos? Papaano ko makukuha ang kapatawaran? Papaano ko mapagtagumpayan ang hindi pantay at masasamang mga pangyayari sa buhay?

  Dapat nating basahin at pag-aralan ang Bibliya dahil ito ay lubos na mapagkakatiwalaan, walang pagkakamali. Ang Bibliya ay may pagkakaiba sa mga tinatawag na mga “banal” na aklat na hindi naman nagbibigay ng aral subalit nagsasabing, “pagtiwalaan mo ako.” Sa halip, binibigyan tayo ng kakayahan na subukan ito sa pamamagitan ng pagsuri sa daan-daang mga naka-detalyeng propesiya na ginawa nito, sa pamamagitan ng pagsuri sa mga nakaraang tala, at sa pamamagitan ng pagsuri sa mga siyentipikong katotohanang iniuugnay rito. Yaong mga nagsasabing ang Bibliya ay mayroong mga pagkakamali ay tinakpan na ang kanilang mga tainga para sa katotohanan. Tinanong minsan ni Hesus kung ano ang mas madaling sabihin, “pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan” o “Tumayo ka, at lumakad.” Pagkatapos ay Kanyang pinatunayan na mayroon Siyang kakayahang magpatawad ng kasalanan (isang bagay na hindi nakikita ng ating mga mata) sa pamamagitan ng pagpagaling sa isang paralitiko (isang bagay na nakikita ng mga yaong nakapalibot sa Kanya). Katulad nito, binigyan tayo ng katiyakan na ang Salita ng Diyos ay totoo kung ang pinag-uusapan nito ay ang espiritwal na bahagi na hindi natin masusuri sa pamamagitan ng pandama, sa pamamagitan ng pagpapakita ng Kanyang sarili bilang totoo sa mga bagay na ating masusuri (Historikal, siyentipiko at nagpapahiwatig).

  Dapat nating basahin at pag-aralan ang Bibliya sapagkat hindi nagbabago ang Diyos at dahil ang katangian ng sangkatauhan ay hindi rin nagbabago – ito ay mahalaga para sa atin. Samantalang ang teknolohiya ay nagbabago, ang mga pagnanasa at katangian ng tao ay hindi nagbabago. Matatagpuan mo, habang binabasa mo ang bawat pahina ng Bibliya, na kung ang pinag-uusapan ay tungkol sa mga relasyon sa kapwa o sa mga sosyudad, “walang nagbago sa ilalim ng araw.” At habang ang sangkatauhan ay nagpapatuloy sa paghahanap ng pagmamahal at kasiyahan sa lahat ng mga maling lugar, Ang Diyos, ang ating mabuti at mapagbigay na Tagapaglikha, ay inihayag na sa atin kung ano ang makapagbibigay sa atin ng pangmatagalang kasiyahan. Ang Kanyang mga inihayag na salita, ang Bibliya, ay napakaimportante na sinabi mismo ni Hesus, , “Datapuwa’t siya’y sumagot, at sinabi, Nasusulat, Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawa’t salitang lumalabas sa bibig ng Diyos.” (Mateo 4:4). Sa madaling salita, kung nais mong magkaroon ng matagumpay na buhay tulad ng layon ng Diyos sa iyo, pakinggan at sundin ang nakasulat na Salita ng Diyos…mas mahalaga pa ito sa pagkain!

  Dapat nating basahin at pag-aralan ang Bibliya dahil napakaraming mga maling aral o itinuturo. Ang Bibliya ang siyang ating instrumento upang malaman natin kung ano ang tama at ang mali. Itinuturo sa atin ng Bibliya kung ano ang katulad ng Diyos. Kung mali o hindi tama ang ating pagtingin sa Diyos ay tulad na rin ito ng pagsamba sa mga “diyus-diyosan” o “bulaang diyos.” Sinasabi sa atin ng Bibliya kung papaano makapupunta sa langit ang isang tao..at hindi ito sa pamamagitan ng pagiging mabait o sa pamamagitan ng pagpapabautismo, o sa kung anuman na ating ginagawa (Juan 14:6; Efeso 2:1-10; Isaias 53:6; Roma 3:10f., 5:8; 6:23; 10:9-13). Ipinapakita rin sa atin ng Salita ng Diyos kung gaano tayo kamahal ng Diyos (Roma 5:6-8; Isaias 53:1f.). at sa pamamagitan ng pagka-unawa natin dito, tayo ay naaakit na mahalin din ang Diyos (1 Juan 4:19).

  Bibigyan ka ng kakayahan ng Bibliya para pagsilbihan ang Diyos (2 Timoteo 3:17; Efeso 6:17; Hebreo 4:12). Tutulungan ka ng Bibliya na malaman kung paano ka maligtas sa iyong mga kasalanan at sa kaparusahan nito (2 Timoteo 3:15). Ang pagbubulay-bulay at pagsunod sa mga itinuturo ng Bibliya ay magdadala ng katagumpayan sa buhay (Josue 1:8; Santiago 1:25). Tutulungan ka ng Salita ng Diyos na makita ang mga kasalanan mo sa buhay at tutulungan kang talikuran ito (Awit 119:9,11). Gagabayan ka nito sa buhay (Awit 32:8; 119:99; Kawikaan 1:6). Tutulungan ka ng Bibliya upang hindi masayang ang maraming taon sa iyong buhay sa mga bagay na hindi magtatagal at walang kabuluhan (Mateo 7:24-27).

  Ang pagbabasa at pag-aaral ng Bibliya ay makakatulong sa iyo upang makita ang mga pain at masakit na bitag ng mga makasalanang tukso, upang matuto ka sa mga kamalian ng iba sa halip na gawin mo pa ang kamaliang iyon. Ang karanasan ay isang magaling na guro, pero pagdating sa pagkatuto natin mula sa kasalanan, ito ay isang mahigpit na guro. Mas mabuting matuto sa mga kamalian ng iba. Mayroong mga napakaraming karakter sa Bibliya na puwede nating matutunan, kapwa positibo at negatibong mga karakter na puwede nating tularan, kapwa madalas nanggaling sa buhay ng iisang tao subalit magkaibang punto. Halimbawa, si Haring David, ang tagumpay niya laban kay Goliath ay nagtuturo sa atin na ang Diyos ay ang pinakamakapangyarihan sa lahat kaysa sa mga bagay na kinakaharap natin (1 Samuel 17). Si David, sa kanyang nagawang kasalanang pakikiapid kay Batsheba, ipinapakita lang dito kung gaano katagal at kalala ang resulta ng isang kasalanan o panandaliang aliw (2 Samuel 11f.). Kung alam natin ang Bibliya ay bibigyan tayo nito ng totoong pag-asa at kapayapaan kung ang lahat ng bagay na nakapalibot sa atin ay parang nagbagsakan na lahat (Roma 15:4; Awit 112:7; Habakkuk 3:17-19).

  Ang Bibliya ay isang libro na hindi lamang binabasa. Ito ay librong dapat pag-aralan upang ito ay magamit sa buhay. Kung hindi, para lang itong paglulon ng pagkain na hindi nginunguya at pagkatapos iluluwa na naman palabas..walang nakukuhang nutrisyon sa ganoong paraan. Ang Bibliya ay ang Salita ng Diyos. Ang pag-aaral ng Bibliya ay maikukumpara sa pagmimina ng ginto. Kung hindi mo ibubuhos ang iyong buong lakas sa paghahanap maaring ang mahahanap mo lang ay maliit na bahagi ng ginto, subalit kung ibubuhos mo ang iyong lakas at hahanapin mo ito ng mabuti mas malaking pabuya ang mapapasaiyo dahil sa iyong pagsisikap.

 • #153591


  Ed
  Participant

  Bio, I’ve been tracking the downgraded Irene, but still creating havoc in your area. It missed Florida, although there’s 2monthsremaining of the hurricane season. We get those killer weather 4 time a year. It’s ironic to mention, thatit’s good for my job. I’m very busy and highly in demand even after hours. I hope that you’re doing just fine. I guess clean up is next.

 • #153588


  BIO
  Participant

  Here’s another perspective of a natural disaster ___ MINA.
  MINA ____ BAGYO SA MGA MAYROON ____ MINA SA IBANG MGA WALA!!!
  ANO SA TINGIN NINYO????

  Scavengers brave strong winds, brought by typhoon ‘Mina,’ to pick up recyclable materials along the seawall lining Roxas Boulevard in Manila yesterday. EDD GUMBAN| Zoom

 • #153587


  BIO
  Participant

  Everyone has her/his own IRENE, and each IRENE, like JUANING, will have its own JANELA LELIS, and most will be unknown and unseen, like “the flower in the crannied wall”.
  IRENE, like religion,elicits different perspectives. If you watch TV footages of those boarding up their places of business, you will see that most of those doing the rush work are migrant workers, some probably undocumented. They see IRENE as an opportunity to earna few bucks, to send to their poorfamilies whIch are well away from IRENE. They too are like JANELA, in my perspective.
  The Cheyenne laughed after they defeated and killed Custer at Little Big Horn. The Cheyenne won the battle but lost the war.

 • #153584


  Cheyenne
  Participant

  BIO is unavailable today, as he is running away from HURRICAN Irene. I can see him running just as fast as a roadrunner, scared to death!
  ganito si Bio ngayon, tumatakbo!..HA HA HA

  #153580


  Ed
  Participant

  Bio, do you have to evacuate? first was an earthquake, then here come the hurricane. Garo nasa bicol. You must be having a hurricane party, Welcoming the CREATOR. Public transport system will be suspended in NY by noon Saturday EST. Natong na igwang sili will keep you awake

 • #153579


  Ed
  Participant

  Bio, do you have to evacuate? first was an earthquake, then here come the hurricane. Garo nasa bicol. You must be having a hurricane party, Welcoming the CREATOR. Public transport system will be suspended in NY by noon Saturday EST. Natong na igwang sili will keep you awake

 • #153568


  James307
  Participant

  To all those who rejected Christ sila yung pupunta sa hell, malalaman na rin yun sa kanilang paniniwala at sa kanilang gawa… the Bible is clear and accept it or not yun ang katotohanan… God is not unfair pinaalam na Niya noon pa sa bawat tao ang kaligtasan subalit marami ang tumanggi at pinili ang kasalanan o ang kamalian.

  John 3:18

  He that believes on him is not condemned: but he that believes not is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God.

  2 Peter 3:9

  The Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness; but is longsuffering to you-ward, not wishing that any should perish, but that all should come to repentance.

 • #153566


  BIO
  Participant

  TOYO (soy sus), PATIS (pis sus),SUKA (alsum sus) ____ lahat yan masasarap ____ lalo na pag may dinikdik na bawang at sili. Nasa isinisawsaw at sumasawsaw yan.
  May linantang pili tabi kamo diyan? May maisawsaw lamang ta maagui daa si IRENE. Sana dai maghapit. Bata ililinog pa sana. Paghuna ko nanggad nasa Bikol ako.

 • #153562


  le-bay
  Participant

  Ask ko Lang pano naman yung Mga Muslim, Buddhist, Shinto at iba pang Mga relehiyon? Irate on ba sila sa impyerno?

 • #153521


  James307
  Participant

  Ask ko si God, sabi ko “Bakit mo siya kinuha sa kin? binigay ko naman lahat?” Sabi niya “Di ka kasi nagtira para sa’yo” sabi ko, “Ganito po kasi ako magmahal.” sabi niya, “Kaya pala lahat kinalimutan mo pati ako”

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 55 total)

You must be logged in to reply to this topic.