Tsunami a wake up call

This topic contains 54 replies, has 12 voices, and was last updated by  James307 12 years, 6 months ago.

Viewing 15 posts - 16 through 30 (of 55 total)
 • Author
  Posts
 • #153520


  James307
  Participant

  Walang masama kung gumamit man ako ng reference sa katulad ng paniniwala o stand.
  ang masama yung hindi mo na inuunawa hindi mo pa kayang i refute… bakit ka pa nakikisali sa usapan kung ganun?
  e di mo rin kayang mag rason, magmamagaling ka pa.

 • #153513


  Ed
  Participant

  Bio, That’s what wrong with a lot people that talk or preach about the bible.When ask them a question about it, they simply read what”they think was written”.This written documents had been “copied and re-written or doctored to fit what the author wants”, and these religious wannabees continue twisting what was written. They don’t really answer the question. That’s we have many religion. Bible is a very powerful tool for greedy, control freaks and power hungrypeople.
  And another thing, any written history, even the today bible tends to favor the victors. Actually there were wrote the bible.
  God only wants a few favor from us: He said “love one another, don’t be an asshole and leave others in peace”.

 • #153504


  BIO
  Participant

  Ed, it is quite all right to COPY and PASTE.
  All present day faiths and religious beliefs are copies and revised editions of past faiths and beliefs. The GentileRomans COPIED and REVISED CHRISTIANITY from the Jewish Christians who REVISED JUDAISM. The Spanish COPIED the Romans and the Spanish, in turn, PASTED Roman Catholicism on the INDIOS of the lands they conquered.
  The Philippines is mostly Catholic now, not by choice or by fate, but by the brute force of Spanish colonialism. But most Filipinos are still animist-Catholic. When Iwas growingupin Bicol, when I went to fetch water from a well or a spring with a bongbong, I would always ask permission from the well’s or spring’s guardian spirit, thus, I always said, “makiharoc tabi, maki-agui tabi, maki-ihi tabi, makisirong tabi, etc,etc….”before doing the act. Personally, I liked that belief, it made me respectful of NATURE.
  MAKI-AGUI TABI.

 • #153490


  Ed
  Participant

  You should have translated it on your own way, not just copy and paste someone else opinion.

 • #153464


  Ed
  Participant

  Bio, To add my penny thought. Christians around the globe riots on merely anything less acceptable to taste. After 911, extreme right Christians were attacking anyone that didn’t resemble them, they attacked in Pinoys in the Midwest US. Christians attacking and killing non-christians in Europe. And the last time I checked Japanese are shinto & buddhist. Going back to the 13th century spain, Muslim, Jewish and Catholics lives in harmony until Isabella and Ferdinand decided, it wasn’t right. The inquisition began, The beautiful Al-Hambra were taken from muslims. Well, You know the history.
  You’re absolutely on target. Morality is not learned from the bible. It’s learned and passed on from parents and society.

 • #150909


  James307
  Participant

  Akala kasi ng ibang tao na ang buhay sa mundo ay ang tunay na buhay hindi alam ng iba na sa kanilang pagpanaw ay may kahatulang naghihintay dahil sa kasalanan…”

  Ikaw kung anong pinamuhay mo at kung sinampalatayanan mo ba si Kristo na tanging daan sa langit.

  maraming mga sirang pamilya, ka immoralidad, at mga namamatay sa aksidente, isama mo pa ang korupsyon at kahirapan sa bansa,

  Ang gawa ng tao ay may konsekwensya tulad ng matagal ko ng ipinangangaral na ang tao ang pumipili sa tama o maling desisyon.

  Hindi kailanman nagkulang ang Diyos sa paalala at Kanyang pagtawag sa iyo at sa mga iba na patuloy iniignore ito,

  tulad ng panahon ni Noah, sa muling pagbabalik ni Hesus ay magugulat nalang ang tao…

  tapos sasabihin ng iba kung bakit nagkakagulo sa iba at naghihirap ang ibang tao hindi nila nakikita ang mga kultong relihiyon at ang kasamaang nagkalat,

  hindi nagbabago at hindi nagkakaroon ng tunay na kasiyahan at kapayapaan dahil wala kay Kristo.

  at patuloy sinisiraan pa ng iba ang mga lingkod ng Diyos at nangangaral ng katotohanan dahil ang mga naninirang ito ay walang magawang tama sa buhay nila…

  this is not judging people at hindi rin dahil magaling ako o sila or malinis or perpekto na ako,

  but this is a warning at pagpapakita lamang sa sinasabi, ugali ng mga taong walang Diyos at patuloy ayaw umunawa sa Salita ng Diyos na banal at totoo.

  at ang iba na nagsasabing Kristiano sila pero hindi naman ginagawa ang kalooban ng Diyos o tumatayo sa katotohanan ay nabubuhay sa pansarili at nakikipag isa sa makamundong gawa!

  nakakalungkot na kung bakit hindi dumadating ang revival…sana ay magising na ang maraming tao sa katotohanan at realidad na kailangan nila si Hesus upang mabago, magkaroon ng purpose… dahil sila rin ang mawawalan kung sakali.

  “I feel the stress, pressures and persecutions… but still i will not stop in sharing the Gospel” -James307

 • #146115


  James307
  Participant

  Prayer for Japan Restoration

 • #146108


  joe
  Participant

  Good to hearand thanks God you and your family are SAFE amiga! Ingat lang pirmi dyan!

 • #146060


  Jing-jing
  Participant

  maray man tabi an kamugtakan mi igdi amigong joe….medyo may pagka OA kaya ang ibang mga reporter…. ang iba, may dag dag, may kulang 😀 kayain-time of emergencyigdi, nakua akong news sa ‘right source’ ….
  pasensiya na ta’ ngunian lang ako nakasimbag ….dae ko kaya nadangog tulos ang kurahaw mo….Mabalos.
  Thanks to GB!!!

 • #146040


  joe
  Participant

  Amigang JIng ” April” anong bareta sinyo asin sa pamilya mo sa Japan……

 • #146039


  joe
  Participant

  Amigang JIng ” April” anong bareta sinyo asin sa pamilya mo sa Japan……

 • #146023


  James307
  Participant

  Narito maliwanag na pinaalam ng Diyos ang kaligtasan na walang maidadahilan ang tao.

  Hesu Kristo ang siyang tanging “daan” “Sapagka’t sa biyaya kayo’y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito’y hindi sa inyong sarili, ito’y kaloob ng Diyos; Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinoman ay huwag magmapuri” (Ephesians 2.8-9). “… datapuwa’t ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin” (Romans 6.23).

  Ano ang nararamdaman mo sa buhay mo ngayon? Ikaw ba ay nakakaramdam ng pagkakasala, kalituhan, kaguluhan, kahirapan, kalungkutan, kasakitan, kapaguran, galit at kawalan ng pag-ibig o kabuluhan, sadyang mahirap ang buhay! Si Satanas at ang kasalanan ang dahilan! Napapagod ka na ba sa pakikipag-laban sa tao at sa mga problema? Si Hesus ang daan! Mahal ka Niya! Si Hesus ang tamang tao at Panginoon na maaring sundin! Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus, na sinasabi, “Ako ang ilaw ng sanlibutan; ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan” (John 8.12).

  Sinabi sa kanya ni Jesus, “Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko” (John 14.6) . “Sapagka’t ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos;” (Romans 3.23). “Sapagka’t ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwa’t ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin” (Romans 6.23). Namatay si Hesus sa krus dahil sa parusang dapat ay sa atin. Ang pagkamatay ni Hesus ay naglaan ng kapatawaran para sa lahat ng tao” (1 John 2.2; 2 Corinthians 5.21). Tinalo nya ang kasalanan at kamatayan pagkatapos na mamatay sa krus at muling nabuhay (1Corinthians 15:1-28). “Na ipinahayag na Anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa espiritu ng kabanalan, sa pamamagitan ng pagkabuhay na magmuli ng mga patay, sa makatuwid baga’y si Hesu Kristo na Panginoon natin” (Romans 4.1).

  Nais mo bang magkaroon o makaramdam ng higit pang kapayapaan, galak, ligaya, pag-ibig, kapanatagan at tagumpay? Si Hesus ang tamang relasyon para sa iyo! Tanging sa pamamagitan lamang ni Hesus ang tao makakaramdam ng kapatawaran, pagmamahal, kapayapaan at kagalakan na galing sa Panginoon (John 14.6; Acts 4.12). Ang personal na relasyon sa Anak ng Diyos ang magbibigay ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Si Hesus ang tamang buhay para sa iyo! Kailangan mong tanggapin ito upang ika’y maging anak ng Diyos na may buong pananampalataya at tiwala sa Kanya (Matthew 22.37,39). Subalit hindi lahat ay maliligtas, tanging ang mga nagmamahal lamang kay Hesus ang maililigtas at mapupunta sa langit kung sila ay mamatay. Ang ating kaligtasan ay nakasiguro dahil sa ginawa Nya para sa atin at patuloy nyang ginagawa sa pamamgitan ng Espiritu Santo.”Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan” (John 3.16).

  Upang tanggapin si HesuKristo bilang iyong Panginoon at Tagapagligtas at tumanggap ng buhay na walang hanggan galing sa Panginoon, narito ang dasal na maari mong dasalin. Ang dasal na ito ay paraan upang ipahayag sa Diyos Ama ang iyong pananampalataya sa Kanyang Anak at pasalamatan siya sa regalo Nyang kapatawaran at buhay na walang hanggan. “Ama sa kalangitan, naniniwala ako sa inyong Anak na si Hesukristo, na siyang tanging daan upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam kong nagkasala ako laban sa inyo at nararapat na maparusahan. Batid ko at nagpapasalamat ako kay Hesus na aking Tagapagligtas sa pag-ako ng parusang nararapat sa akin. Dahil kay Hesus binago ko ang aking pag-iisip tungkol sa paggawa ng kasalanan at nangangailangan ako ng iyong tulong upang iwaglit ang pagnanasang magkasala muli. Salamat sa iyong kahanga-hangang pangako ng buhay na walang hanggan. Tatalikdan ko ang kasalanan at haharap kay Hesus at magtitiwalang Siya ang magliligtas at magbabago sa akin. Sa ngalan ni HesuKristo, Amen.

 • #146021


  ©παςΗ
  Participant

  In a matter of life and death, there are 2 types of call/ consciousness: saving the human body or saving the human soul. Whatever we choose to save immediately, it is important to have presence of mind and not to panic, as long as we breathe and have the capacity to think.

 • #146020


  BIO
  Participant

  WAKE UP!
  A tsunami ain’t caused by breaking Moses’ Plates butby movement of Tectonic Plates.
  Looking for a Fault? Take a peek…………….
  Compare where New Zealand, Philippines, Japan, Alaska, California, Chile are, to where Qatar is. Just look for fault lines, (not yours or ours or anybody else’s.)

  Tectonic Plates
  The earth’s surface is broken into seven large and many small moving plates. (see map) These plates, each about 50 miles thick, move relative to one another an average of a few inches a year. Three types of movement are recognized at the boundaries between plates: convergent, divergent and transform-fault.
  At convergent boundaries, plates move toward each other and collide. Where an oceanic plate collides with a continental plate, the oceanic plate tips down and slides beneath the continental plate forming a deep ocean trench (long, narrow, deep basin.) An example of this type of movement, called subduction, occurs at the boundary between the oceanic Nazca Plate and the continental South American Plate. Where continental plates collide, they form major mountain systems such as the Himalayas.
  At divergent boundaries, plates move away from each other such as at the Mid-Atlantic Ridge. Where plates diverge, hot, molten rock rises and cools adding new material to the edges of the oceanic plates. This process is known as sea-floor spreading.
  At transform-fault boundaries, plates move horizontally past each other. The San Andreas Fault zone is an example of this type of boundary where the Pacific Plate on which Los Angeles sits is moving slowly northwestward relative to the North American Plate on which San Francisco sits.
  Plate tectonics, the branch of science that deals with the process by which rigid plates are moved across hot molten material, has helped to explain much in global-scale geology including the formation of mountains, and the distribution of earthquakes and volcanoes.

 • #146010


  James307
  Participant

  Well it is my opinion and i think mas maganda na rin yung nililinaw mo para alam ng marami, hindi ako malisyoso it is just sensitive lang ako sa mga bagay bagay as i said, kasi hindi naman ako pinanganak kahapon at tingin ko you can reason out many things to defend it but i just ask a simple question and simple suggestion and nothing is issue on that kung tingin mong walang dapat i ka guilty.

  btw. about the topic thread o title yes ginamit ko nga ang pagkakataon na yun para sa mensahe ko pero i think walang mali dun kasi naipaliwanag ko na man o the other post about that issue kasi alam kong dun rin naman darating, i know na nagkakaroon ng impact at maganda kung gagamitin ang pagkakataon para tawagin ang mga tao na halos hindi naman talaga o walang talagang panlasa sa salita ni God, and i have already answer the questions at kung bakit nga nangyari ang mali kung hindi ko naipaliwanag o na depensahan ang thread title o ang ginawa ko, about sa pagsara ng mga threads ko may malalim na issue dun not about the thread or the message on it kundi dahil sa mejo nagkakainitan non at may isang mod na na misunderstand ako, or some of my threads malamang may nag request na against sa akin para i pasara yun but nothing is new and i am not surprise about that kasi tuloy lang ang purpose at motive ko at puro at malinis ang hangarin ko hindi para lang manakot o sariling interest.

  some questions ay nasa mensahe na mismo o nasagot na… maaring ang isang tao hindi muna binasa ang mensahe at di inunawa ito bago mag react o mag tanong na already answer na… it is inuulit ulit lang… if hindi nagustuhan ang sagot then sorry sinagot ko na ang dapat sagutin at hindi ko i pi please ang sinuman para ma satisfy o mapakinggan lang ang papabor sa kanila.

  btw. thanks for your concern at oo malaking rason o point din na minsan ang ibang tao agad nanghuhusga kahit di naman alam ang buhay ng isang tao o di talaga siya kilala.

Viewing 15 posts - 16 through 30 (of 55 total)

You must be logged in to reply to this topic.