“Word of God and Mark of the Beast”

This topic contains 22 replies, has 12 voices, and was last updated by  Nathaniel 14 years, 2 months ago.

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 23 total)
 • Author
  Posts
 • #63705


  Nathaniel
  Participant

  Noy Jiboy, ok po ang information mo, kaya lang quite deceiving!
  As a “Rule of Thumb”:- If it was founded by God, it is a “Religion”.- If it was founded or started by a “man” or a “woman with a known date, it is a “Sect” or a “Cult”
  Christianity: 33: By Jesus Christ, made public in Pentecost – 2.1 billion – Jesus Christ – PentecostCatholics: 33- By Jesus Christ, made public in Pentecost 1,1 billionOrthodox: Michael Cerularius – 1054- 219 million
  Catholics founded by Jesus Christ, made public in Pentecost ????
  You cannot find a single verse in thebible with the word “catholic”.Pasintabipo sa mga katoliko, pero kamo po mismo magbasa kan biblia tanganingmapatunayan nindo kung igwa o mayo sa biblia kan tataramon na katoliko.
  If it is founded by Jesus Christ, imposible man sigurong dae yan isurat kan mga apostol ? Miski man sana kutana sarong beses!

 • #63649


  jb
  Participant

  important information:

  FOUNDERS of Christianity, Denominations, Sects and Cultswith the date founded and adherents
  Images in the Bible
  Christianity: 33: By Jesus Christ, made public in Pentecost – 2.1 billion – Jesus Christ – PentecostCatholics: 33- By Jesus Christ, made public in Pentecost 1,1 billionOrthodox: Michael Cerularius – 1054- 219 millionUnited Brethren (Moravians): 1457- Huss.-Lutherans: Martin Luther-1517- 75 million.Anabaptists: Grebel (after Ulrich Zwingli) -1519- 50 millionChurch of England: Henry VIII – 1534- 70 million.Calvinism: John Calvin -1536- 50 millionPresbyterians: J. Knox (Calvin)-1560- 35 million. Puritans: T. Cartwright:- 1570- 800,000Congregationalism: R. Brown: 1582- 900,000Baptists: John Smith (Zwingli): 1605- – 45 millionEpiscopalians: S. Seabury (Henry VIII) – 1620– 3 millionQuakers: Fox- 0.2 million -1654- 2,000Shakers: Ann Lee1741- 3,000 Methodists: J and C. Wesley – 1744- – 29 million.Unitarians: T. Lindsay1774- .Christian Church (Disciples of Christ)-1800- 2 million.Mormons: Joseph Smith – 1830- 8 million.Adventists: W. Miller – 1846- – 8 million.Jehovah’s Witnesses: C. Russell – 1852- 6 million.Salvation Army: M. Jones-1865- 1 million.Christian Science: Mary Baker-1879- 1 million.Pentecostals: C.F. Parham-1900- 58 million.Worldwide Church,. of God: Armstrong-1934- 50,0000Moonies: Sun M. Moon- 1954- 2 million.United Church of Christ- 1957- 2 million.Children of God: David “Mo” Berg-1969- .008.
  As a “Rule of Thumb”: – If it was founded by God, it is a “Religion”. – If it was founded or started by a “man” or a “woman with a known date, it is a “Sect” or a “Cult”

 • #63625


  Nathaniel
  Participant

  Noy Duane,
  Salamat po sa mga hapot asin sa oras na itinatao mo.
  Pacensya na po dae ko pwedeng letrahan ang kautusan na nakasurat sa puso, may disiplina po kaya ang paggamit ning tataramon kanDios sa biblia.
  ” Huwag kang mgadagdag sa kanyang mga salita, baka kaniyang sawayin ka, at masunduan kang sinungalin,”
  Pero may suggestion po ako, basahon mo po ning paulit-ulit angRoma 2:14. (pero kung may duda ka pa, you can ask our big bro. here: http://www.esoriano.wordpress.com )
  About religion na bakong hale sa Dios, primero po, dapat po siguro niyatong maaraman kung ano ang gustong sabihon kan word na religion in biblical sense ( dahil base po kaya sa biblia ang mga simbag ko sa hapot mo). Sa greek bible po ang ginamitnaword na religion ay “threskia” na ang gustong sabihon worship or pagsamba.So in thesesense,I will give you a biblical verses as an example of religion or pagsamba na bakong hale sa Dios. Sa Roma 1:23,25
  “at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Dios na hindi nasisira, ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, ng mga ibon, at ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nagsisigapang.”
  “Sapagka’t pinalitan nila ang katotohanan ng Dios ng kasinungalingan, at sila’y nagsisamba at nagsipaglingkod sa nilalang kaysa Lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman, Siya nawa.”
  Awit 115:4-8
  ” ang kanilang mga diosdiosan ay pilak at ginto; Yari ng mga kamay ng mga tao;”
  ” sila’y may mga bibig, ngunit sila’y hindi nangagsasalita; ”
  “mga mata’y mayroon sila, ngunit hindi nangakakikita;”
  ” sila’y may mga tainga, ngunit hindi sila nangakakarinig,”
  “mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy”
  “mayroon silang mga kamay, ngunit hindi nangakakatangan;”
  “mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakalakad;”
  “ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala.”
  “ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila, Oo, bawat tumitiwala sa kanila.”
  Dae ta po pwedeng tubudan gabos na nagsasabing sinda totoo: (to claim is easy but to prove is another thing)
  Pagans/Buddhist, ano ang mangyayari sainda sa oras ning salvation? (garo po baga kabale sinda sa nabanggit sa taas ah?) Anyway in line with your question, (“they do instinctively the things of the Law and show the work of the Law written in their hearts”). Maybe you are referring to judgement day, (haloy na po kayang nagpoon ang salvation asin padagos pong nangyayari hanggang sa panahon niyato). Sa katunayan may mga tao na dae na kabale sa judgement dahil nailigtas na sinda ni Kristo. (Roma 8:1)
  ” at ngayon nga’y wala nang anomang hatol sa mga na kay Kristo Jesus, na nagsisilakad hindi ayon sa laman kundi ayon sa espiritu,”
  Igwa ngani sinda pa ang mahatol, (1Corinto 6:2)
  ” O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga banal ay magsisihatol sa sanglibutan? at kung ang sanglibutan ay hahatulan ninyo, hindi kaya baga dapat na magsihatol kayo sa mga bagay na pinakamaliliit?”
  Para po duman sa dae nakadangog o nakaaram kan tataramon kan Dios, Bahala na po ang Dios sainda, dahil Siya na po ang nakakaaram pati kan mga sikreto kan mga tao. Dae po marapat satuya na mag judge kung sinda maliligtas o dae. Asin granting may makaligtas sainda, it doesn’t necessary mean na itong taong ito ang nagligtas sa sadiri niya. After all ,dae porke maboot ang sarong tao maliligtas na,sabi kan Dios;
  ” sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong, isasawala ko ang kabaitan ng mababait,”
  So nasa desisyon na kan Dios kung ililigtas niya o dae. Pero, sarong bagay ang ginibo kan Diyos tanganing siguradong makaligtas ang taong gustong makaligtas, ini sa paagi kan pag sugo niya sa bugtong na aki na si Hesus. It is inevitable pag nagtubod ka ki Kristo, sa saiyang mga tataramon, ang resulta mabubuhay ka:
  ” Ang espiritu nga ang bumubuhay; sa laman ay walang anoman pinakikinabang: ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at buhay.”
  Kaya iba po ang sitwasyon kan mga nakadangog asin nakaaram kan evangelio ni Kristo pero dae nagtubod, syempre kung dae mo inako ang espiritu asin buhay na sinasabi ni Kristo, dae ka man mabubuhay. Kaya sabi sa Juan 3:18
  “Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan; ang hindi sumampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na Anak ng Dios.”
  Duwang bagay lang, akoon ang tataramon ni Kristo na espiritung nagtatao nin buhay o dae!

 • #63165


  REGULATUS
  Participant

  sorry po sa maling term na ginamit ko .

  “justification” at hindi purification. pasensya na po…

 • #63037


  REGULATUS
  Participant

  sa revelation po they mention “fulfillment of the word of god and salvation through the grace of christ”….
  is the word of god are made in three process…which is the sanctification….purification….and glorification?
  Pwede ba itong matawag na natural selection o destiny?

 • #62939


  Nathaniel
  Participant

  @duane, good day po. further explanation lang po ta garo dae po malinaw saimo su simbag ko.
  “Ang hapot ko, kung ang Roma 2:11-16 ang pagbabasehan, di dai na kaipuhan ang debate kung siisay ang makasalvar? Roma 2:11-16 baga ang simbag sa hapot ni Jiboy. Kung siring, ina-acknowledge kan Christian religion (in this case your sect/religion, tabi) ang paagi kan iba pang non-Christian religions kung pag-kasalvar ang paghururunan”
  Ang Roma 2:11-16 po dae nag aacknowledge kan paagi kan ibang religion, otherwise, ma kontra po yan sa ibang talata kan biblia. Igwa pong duwang “kautusan” na sinasabi sa mga verses na nasambit: ang kautusan po ni Moises na itinao kan Dios sa mga Israelita, asin ang kautusan na nasusurat sa puso na hale man giraray sa Dios. Sa mga Israelita, sakop sinda kan si kautusan na itinao kan Diyos sa paagi ni Moises. Si dae sakop sa Israel, nasasakop man kan kautusan nakasurat sa puso.Pero ang duwang ini parehong hale sa Dios. Ang paagi kan ibang religion (refering sa religion na bakong hale sa Dios kundi imbento kan tao) ma kontra po yan sa ibangverses na nakasurat sa biblia. Arog kan sinabi ni Kristo na
  ” ako ang daan ang buhay at ang katotohanan, sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko.”Juan 4:16
  “talastasin ninyong lahat, at ng buong bayan Israel, na sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Dios na maguli sa mga patay, dahil sa kanya ay nakatayo ang taong ito sa inyong harap na walang sakit;
  at sa kaninomang iba ay walang kaligtasan,sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit, na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas;” Gawa 4:10,12
  kaya po nagkakaigwang debate, dahil sa mga imbento kan mga tao. Dahil po sa mga pansadiring enterpretasyon. Ang mga apostol po dae nagkaigwa ning sadiring interpretasyon o pagpapaliwanag sa mga kasuratan.
  “na maalaman muna ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwananag, sapagkat hindi sa kalooban ng taodumating ang hula kailanman: kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Dios, na nangaudyukan ng Espiritu Santo.
  “Pero kung explicit na ang statement na nakasurat sa libro, ano pa ang pag debatehan?”
  Pacensya na po pero ang pagtubod ko, bako pongordinaryong libro ang Biblia,( I supposed you refer to the Bible). Ang sabi po kaya kan tunay na author kaini, arog kaini:
  “Sapagkat kung paanongang mga langit ay mas mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at aking mga pag iisip kaysa inyong mga pag iisip.”
  Ang totoo po dae ini basta basta maiintindihan, sabi po sa Daniel 12:4,10
  “ngunit ikaw, Oh Daniel, isara mo ang mga salita, at tatakan mo ang aklat, hanggang sa panahon ng kawakasan…”
  “marami ang lilinisin, at papuputiin,at dadalisayin; ngunit ang masama ay gagawa ng may kasamaan, at wala sa masasama na makakaunawa; ngunit silang pantas ay makakaunawa.”
  Sellado asin natatakan po, at wala sa masasama na makakaunawa. Salamat sa Dios!!

 • #62812


  PARAHAGOT
  Participant

  Naguiromdoman ko man so sinabi ni Lolo Eboy (sana nasa langit ang kalag nya)
  Sabi nya kaidto:

  “As HUMAN, you and I aren’t better than everyone else. We have nothing to boast AGOT. We simply have accepted a gift that was given freely to us from God.”

 • #62809


  Bugs
  Participant

  naromdoman ko lugod su tiyaon kong taga Tuboran, Ligao na sabadista(tabangan ang saiyang kalag kan mahal na dios)….
  huni ang pirmi nyang pigsasabi sako kaito…
  “FAITH WITHOUT WORK, IS DEAD”
  God bless! 😀

 • #62733


  blues clues
  Participant

  @tinoy
  Ako,eu man..dae man naki debate.Im just sharing my thought regarding the topic and I do not intend toimpose my system of belief unto others.Napaagi-agi sana sa tursidong ini.Still, my stand remains,Goodluck na sana satong gabos.

 • #62726


  kinonoy
  Participant

  im not here for debate..
  just want to clarify some things posted by blues clues….
  Matt. 19:16-18 “And, behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life? And he said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God: but if thou wilt enter into life, keep the commandments. He saith unto him, Which? Jesus said, Thou shalt do no murder, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, Honour thy father and thy mother: and, Thou shalt love thy neighbour as thyself. The young man saith unto him, All these things have I kept from my youth up: what lack I yet? Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come and follow me.”
  ang verse po na tig post mo from 16-21 not 16-18.. ipadagos ta po i’ll post na next verse 22..”But when the young man heard that saying, he went away sorrowful: for he had great possessions.”..
  from ur post sa verse 21 “Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come and follow me.”..
  yes, it is true and written that if you Keep the Commandments you will have eternal life..but Jesus said if you are PERFECT…
  and we all know that nothing is perfect or rigtheous..Romans 3:23, “For all have sinned, and come short of the glory of God”… Romans 3:10 …”As it is written, There is none righteous, no, not one:”
  The only written way for salvation is God..John 14:6 “Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.”
  And there is proof that is also written..”Parable of the rich man and Lazarus”..
  Luke 16:19 There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day:
  Luke 16:20 And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores,
  Luke 16:21 And desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man’s table: moreover the dogs came and licked his sores.
  Luke 16:22 And it came to pass, that the beggar died, and was carried by the angels into Abraham’s bosom: the rich man also died, and was buried;
  Luke 16:23 And in hell he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom.
  Luke 16:24 And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue; for I am tormented in this flame.
  Luke 16:25 But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivedst thy good things, and likewise Lazarus evil things: but now he is comforted, and thou art tormented.
  Luke 16:26 And beside all this, between us and you there is a great gulf fixed: so that they which would pass from hence to you cannot; neither can they pass to us, that would come from thence.
  Luke 16:27 Then he said, I pray thee therefore, father, that thou wouldest send him to my father’s house:
  Luke 16:28 For I have five brethren; that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment.
  Luke 16:29 Abraham saith unto him, They have Moses and the prophets; let them hear them.
  Luke 16:30 And he said, Nay, father Abraham: but if one went unto them from the dead, they will repent.

 • #62591


  blues clues
  Participant

  Assuming that life after death is a reality, therefore people must do something to attain or in order to finish the rat race towards salvation…And salvation,i suppose in the christian definition is life after death in the “kingdom of heaven.So,everone must work for it n order to get the ticket. Based onChrists’ words(Matt 19:16-18)regarding “salvation”,HE d not mention that religion is a pre-requesite to attain salvation.Ratrher,he implied that one will be judged according to his works.NAbasa ko lang
  Matt. 19:16-18 “And, behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life? And he said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God: but if thou wilt enter into life, keep the commandments. He saith unto him, Which? Jesus said, Thou shalt do no murder, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, Honour thy father and thy mother: and, Thou shalt love thy neighbour as thyself. The young man saith unto him, All these things have I kept from my youth up: what lack I yet? Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come and follow me.”
  Religion can serve as a guide to an extent or an ispiration for individuals to do good but never it will defeat goodnes in its truest form.Kung marhay ang guibo mo,pag buru baliktadon pa ang kinaban,may salvacion man o dae,nasa safe side ka pirme.Maski pa wara kang kilala na dios o iba ang pagtubod mo,u can never be deniedthe effect of your cause.Good deeds begets goodness.Mas marhay pa su bukal sa sadiri ang pag guibo nin tama sa kapwa,according to laws of humanity kesa ung sapilitan,ay pananakot ,may palabok na superstitions,asin patakarang nakaka apak na sa iba.
  And its also a reality that some unscrupolous group would resort to “salvation for sale” or hold-up in broaddaylight during Sundays and other holy days,all done in the name of god and for the sake of salvation.
  Just DO good,kabutihan saklaw ang lahat and youl have more free time during Sundays.

 • #62568


  Duane
  Participant

  @Bro. Rey,
  Salamat tabi sa mga paliwanag mo.
  Mag comment lang ako sa mga sinabi mo tabi.
  Sa heling ko po, mayo man nag dedebate sa topic na “kung sisay ang dapat na maka-salvar?”. Kung ang Diyos ang hahaputon, gusto Niya ang gabos na tao makasalbar. Ang problema lang may mga tao habo sa paagi kan Diyos, gusto ninda sa sadiri nindang paagi. . . Igwa bagang mga secta kan relihiyon na nagsasabi na sinda sana ang makakasalvar, kaya dapat umanib na sainda para makasalvar, bako lang sarong secta kundi gulpi. Iyan ang pinag dedebatehan kan mga leaders na nag representar kan saindang relihiyon. May mga tao na gustong makasalvar sa pagtubod sa sinabi kan Diyos pero sa sadiri nindang paagi, bako sa paagi kan lider kan secta nin relihiyon.
  Kadakol na pong pigtutubudan ang tao ngonyan na mayo man basehan, asin puro imbento lang nin kapwa tao.Igwa nganing nagsasabi, parepareho man ngaya kita ning sinasambang diyos, iba iba lang ngaya ang paagi. Kaya minsan kinakaipuhan na makipag debate tanganing malinawan ang mga bagay-bagay. . . Kung ang tao man ngonyan kadakul na pig tutubudan, ang iba sa mga tawong ini nagtutubod sa sadiri nindang interpretasyon, bako sa interpretasyon kan ibang tawo para sa sainda.
  Arog kan pigsabi mo, magayun ang debate, uyon ako diyan, saka dai ko man pigsabing dai na mag debate. Pero kung explicit na ang statement na nakasurat sa libro, ano pa ang pag debatehan?
  Anghapot ko, kung ang Roma 2:11-16 ang pagbabasehan, di dai na kaipuhan ang debate kung siisay ang makasalvar? Roma 2:11-16 baga ang simbag sa hapot ni Jiboy. Kung siring, ina-acknowledge kan Christian religion (in this case your sect/religion, tabi) ang paagi kan iba pang non-Christian religions kung pag-kasalvar ang paghururunan?

 • #62538


  Nathaniel
  Participant

  @duane,
  Sa heling ko po, mayo man nag dedebate sa topic na “kung sisay ang dapat na maka-salvar?”. Kung ang Diyos ang hahaputon, gusto Niya ang gabos na tao makasalbar. Ang problema lang may mga tao habo sa paagi kan Diyos, gusto ninda sa sadiri nindang paagi,
  Roma 10:2-3 “Sapagka’t sila’y pinatototohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapwa’t hindi ayon sa pagkakilala. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos, at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila nagpasakop sa katwiran ng Diyos.
  Digde po nagkakaigwa ning debate, dahil sa pagkakaigwa ng iba-ibang paagina inimbento kan tao.
  Isaias 56:11 “Oo, ang mga aso ay matatakaw, sila’y kailan man ay walang kabusugan; ang mga ito ay mga pastor na hindi nangangakaunawa: sila’y nasilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isa’y sa kaniyang sariling pakinabang.”
  Kadakol na pong pigtutubudan ang tao ngonyan na mayo man basehan, asin puro imbento lang nin kapwa tao.Igwa nganing nagsasabi, parepareho man ngaya kita ning sinasambang diyos, iba iba lang ngaya ang paagi.Kaya minsan kinakaipuhan na makipag debate tanganing malinawan ang mga bagay-bagay, maski ang Dios minsan sinabi ang arog kaini,
  Isaias 1:18 “Magsiparito kayo ngayon, at tayo’y magkatuwiranan, sabi ng Panginoon…”
  Ang mga inot na kristiano kaidto nakipag debate man, arog ni Esteban,
  Gawa ng mga Apostol 6:8- 10 “At si Esteban, na puspos ng biyaya at nang kapangyarihan ay gumawa ng mga dakilang kababalaghan at mga tanda sa mga tao. Datapwat nagsitindig ang ilan sa mga nasa sinagoga, na tinatawag na sinagoga ng mga Libertino, at ng mga Cireneo, at ng mga Alejandrino, at ng mga taga Cilicia, at taga Asia, na nangakipagtalo kay Esteban, at hindi sila makalaban sa karunungan at sa Espiritu na kaniyang ipinangungusap.”
  Arog ni San Pablo, sa Gawa 9:29 “Na nangangaral na may katapangan at sa pangalan ng Panginoon; at siya’y nagsalita at nakipagtuligsaan sa mga Greco-Judio; datapwa’t pinagpipilitan nilang siya’y mapatay.”
  Sa paagi kan debate pwede kang mag lay down ning foundation asin bases kan saimong argumento, sa paagi kaini ang mga audiences pwedeng magdecision kung arin ang tama saka ang sala sa mga itinataong rasones.And there is nothing wrong with the debate, it can be a very good instrument to be able to settle things. Maski sa gobyerno nagkakaigwa ning debate ang mga deputado. Asin biblical man ang bagay na yan, segun ki Haring Solomon;
  Eclesiastes 7:27″Narito, ito’y aking nasumpungan, sabi ng Mangangaral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba, upang matagpuan ang kadahilanan.”
  Sana po nasimbag po ang saindong kahaputan. Salamat!!

 • #62071


  Nathaniel
  Participant

  Religion is Vital to Salvation!
  Mayo pong siisay man na tao na makapagliligtas kan sadiri niya!Ang sabi po ni Jesukristo sa Juan 14:6 arog kaini,
  “Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sapamamagitan ko.”
  Juan 3:16 “Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak, upang ang sinomang sa kanya ay sumamplataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.”
  Now, How do we have faith in Jesus Christ? Is it enough to say, I believe in Jesus Christ, y presto you are now a believer? According to Christ Himself in John 8:31 it says;
  Sinabi nga ni Jesus sa mga Judiong yaon na nagsisisampalataya sa kanya, Kung kayo’y magisipanatili sa aking salita, kung magkagayo’y tunay nga kayong mga alagad;
  So to become a true follower of Christ, kailangang manatili sa kanyang salita, sa evangelio ni Cristo, kailangang isa-buhay ang evangelio ni Kristo,
  Filipos 1:27 “Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa evengelio ni Kristo: upang, maging ako ay dumating at kayo’y makita, o wala man ako sa harap ninyo, ay mabalitaan ang inyong kalagayan, na kayo’y matitibay sa isang espiritu, na kayo’y mangagkaisa ng kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya sa evengelio.”
  Bago bumalik sa langit ang Panginoong Hesukristo nag utos siya sa mga apostol ngganito:
  Mateo 28:19-20 ” Dahil dito magsiyaon nga kayo. at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na silay inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng EspirituSanto: Na ituro ninyo sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay mna iniutos ko sa inyo: at narito, ako’y sumasainyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanlibutan.”
  At bago naman namatay ang mga apostol isinulat naman nila ang mga aral ng Panginoong Hesukristo.
  1 Juan 1:3-4 “Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin: oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama, at sa Kanyang Anak na si Hesukristo: At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat, upang ang ating kagalakan ay malubos.”
  At kasama sa mga isinulat ng mga apostol ito,
  Santiago 1:27 ” Ang dalisay na religion at walang dungis sa harapan ng ating Dios at Ama ay ito, dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pagingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan.”
  So the Bible is teaching us about a pure religion in the eyes of the Lord, a teaching which cannot be ignored by a true believer. When Jesus Christ was here on earth, He founded a Church. Matthew 16:18 it says;
  “At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking Iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya.”
  Kung ika nagtutubod sa Diyos, sa heling mo, mayo bagang sirbe ang Iglesiang itinindog ni Kristo?? Kung kaya man sanang iligtas kan tawo ang saiyang sadiri, sa sadiring paagi, ano ta kaipuhan pang magtindog nin Iglesia asin tubuson ini ning sadiri niyang dugo???
  Gawa 20:28 “Ingatan ninyo ang inyong sarili,at ang buong kawan, na sa kanila’y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang Iglesia ng Dios na binili niya ng kanyangsariling dugo.”
  For more read here: http://esoriano.wordpress.com/2007/06/19/the-church-of-god-is-needed-for-salvation/

 • #62069


  Matador
  Participant

  To Jiboy,
  Dagdag ko sana tabi..Bakoman ako nagsabi kaan kundi ang Biblia.
  Romans 3: 23 for all have sinned and fall short of the glory of God,
  – Our good works will never be enough to be saved. Only the blood of Jesus Christ can pay for our sins.

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 23 total)

You must be logged in to reply to this topic.