*You should not be ‘allergic’ sa Salita ng Diyos*

This topic contains 8 replies, has 3 voices, and was last updated by  James307 12 years, 2 months ago.

Viewing 9 posts - 1 through 9 (of 9 total)
 • Author
  Posts
 • #159143


  James307
  Participant

  Sorry i am referring to bernard post.

  BAGYONG SENDONG is another wake up call of God for us not to live selfishly in pleasure and worldly things but rather accept Jesus Christ as our Lord and Savior habang may pagkakataon gawin natin ang tama, mahalin pa ang ating kapwa tulungan at damayan sila…
  Let us share the Gospel even in facebook and in the Cellphone.Every moment counts.By: Baptist Church.

  Sharing Gospel @ Facebook! (ONLINE MINISTRY 2011-2012)

  I learn that Millions Filipinos are facebook user or has a facebook account, so this is the big opportunity for us to share the Gospel boldly… by adding more people in our accounts and reaching them even as far as Luzon or Manila.
  and believe that nothing is impossible to God if He will work upon the heart of this people.
  “PILIPINAS PARA KAY HESUS AT PARA SA PAGBABAGO TUNGO SA TUNAY NA PAGBABAGO!”

  -Philippine Independent Conservative Christians.

  Pls. join our Christian partner group for more fellowship and friendship.

  Pray for my online gospel sharing ministry to my 50 fb accounts, thousands friends to each philippine region.

 • #158946


  Anonymous

  Wala po akong question sa verse. 🙂

 • #158933


  James307
  Participant

  Anong question mo o hindi mo maunawaan sa verse na yan?

  kung nilikha ng Diyos na kawangis ang tao hindi ibig sabihin nito na ang katangian ng Diyos ay katangian ng tao.

  let us see that everything has a reason at magiging perpekto lang ang tao pag Siya ay sumampalataya kay Hesus at tutungo na ng langit.

  ang kasalanan at ang pagpili ng tao… ang dakilang pagliligtas ng Diyos.

  lahat ng ito nakaplano.

 • #158783


  Anonymous

  Mat 6:33 But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.~Ang sinasabi po ng Panginoon dito, seek first the kingdom of Godand His righteousness. Siya po muna ang hanapin natin, patuloy na lumapit at isuko ang ating buong puso, isip at kaluluwa. And the rest? Given na yan..God be with you po!

 • #158768


  Bernard
  Member

  Ang tunay na paniniwalang Kristiano: I. May Isang Diyos na lumalang, Siya ay Spiritu, Banal at Makapangyarihan, marunong sa lahat na nasa lahat ng dako, siya eternal at Kanyang plinlano lahat ayon sa Kanyang kalooban. (Mga Awit 14:1, Juan 4:24, Roma 1:18-25)/
  James, paano yung sabi sa Gen 1:26
  At sinabi ng Dios, Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis: at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawa’t umuusad, na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa.
  Nagtatanong lang po..
  Mabalos

 • #158749


  James307
  Participant

  “Let us stop bullying and insulting others in their physical appearance or limitations, we must learn to respect and love people unconditional.

  help other people especially beggars and give women discent job not to be a prostitute.

  Pls. Share your Bible verses and quotes here and speak out your opinion

 • #158748


  James307
  Participant

  “Let us stop bullying and insulting others in their physical appearance or limitations, we must learn to respect and love people unconditional.

  help other people especially beggars and give women discent job not to be a prostitute.

  Pls. Share your Bible verses and quotes here and speak out your opinion

 • #154586


  James307
  Participant

  Ang tunay na paniniwalang Kristiano:

  I. May Isang Diyos na lumalang, Siya ay Spiritu, Banal at Makapangyarihan, marunong sa lahat na nasa lahat ng dako, siya eternal at Kanyang plinlano lahat ayon sa Kanyang kalooban. (Mga Awit 14:1, Juan 4:24, Roma 1:18-25)/

  II. Ang Bibliya na Salita ng Diyos na mensahe niya sa mga nilalang magmula sa bayang Israel na Kanyang pinili hanggang sa mga mananampalataya, ito ay pagkain ng Spiritu at karunungan mula sa Diyos ayon din sa Kasaysayan. (Marcos 13:31, 2 Kay Timoteo 3:15-17, Hebreo 4:12)

  III. Ang Diyos na may Tatlong Persona- Ang Ama, Anak at Spiritu Santo na ang Ama na siyang lumikha ang Anak na siyang nagligtas at ang Spiritu Santo na nananahan sa mga tunay na Kristiano. (Mateo 1:19, Mga Taga-Filipos 2:6-10, 1 Juan 5:5-8)

  IV. Pananampalataya upang maligtas sa biyaya ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng gawa pagka’t hindi kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili at siya ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos liban na lamang na siya ay maging malinis at maligtas sa pamamagitan ni Hesus Kristo. (Juan 3:16, Epeso 2:8-9)

  V. Ang Buhay na walang hanggan sa Langit na pangako ng Diyos sa lahat ng tunay na tumanggap, na sila ay maghahari at makakasama niya sa paraiso kung nasaan ang mga Anghel, gintong hindi nasisira na kung saan wala ng paghihirap at pagluha pa. (Juan 1:12, Mga Taga-Efeso 1:13, Kay Tito 1:2)

  VI. Ang Langit at Impyerno na uuwian ng ating kaluluwa kung mananampalataya ka ni Hesus sa Langit subalit sa mga hindi sumampalataya sa Impyerno ang babagsakan at ang parusa ayon sa kanilang mga ginawa na pang walang hanggan. (Juan 14:2, Pahayag 20:15)

  VII. Ang Bautismo sa Spiritu at Tubig na ang Bautismo sa Spiritu nung tangappin mo si Hesus ay ikaw ay nahugasan at sa tubig bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos at pagpapahayag mo bilang isang miyembro ng Iglesia. (Juan 1:29-34, Mga gawa 8:37-38, Kay Tito 3:5)

  VIII. Ang Banal na Hapunan sa pagunita sa kamatayan ni Hesus na ang tinapay simbolo ng Kanyang Katawan at ang Saro na simbolo ng Kanyang Dugo na ganapin ayon sa tinuro niya na ang gaganap nito ay matuwid sa harapan niya. (Lucas 22:7-22, 1 Mga Taga-Corinto 11:17-34)

  XI. Ang Iglesia na si Kristo ang ulo na ang katawan ay ang mga Mananampalataya ni Hesus na nagtitipon upang sumamba at makasama ang mga kapatiran. (Mga Taga-Efeso 5:23, Mga Taga-Colosas 1:18, Pahayag 22:16)

  X. Ang Mission upang akayin ang mga naliligaw ng landas patungo kay Hesus ang pagpapalaganap ng Kanyang Salita at pag tatayo ng Iglesia sa lahat ng dako. (Roma 1:14-17)

  XI. Disiplina sa loob ng Iglesia na dapat na maipakita sa lahat bilang pastor, mangangawa, miyembro ayon sa Kabanalan na nasusulat sa Bibliya at upang maging liwanag sa iba. (1 Mga Taga-Corinto 5:1-5)

  XII. Ikalawang pagbabalik ni Kristo na magaganap sa lalong madaling panahon kasama ng mga tanda at ayon sa propesiya, na kanyang hahatulan ang mga di sumampalataya para parusahan ayon sa kanilang mga kasalanan na ikalawang kamatayan na magpakailanman, gantimpalaan ang mga tapat at upang makasama ang mga mananampalataya sa paraiso habang buhay. (1 Mga Taga-Tesalonica 4:13-18, Pahayag 20:1-6).

 • #154190


  James307
  Participant

  Kapag naipapangaral ang ebanghelyo do not get mad, when the Word of God- The Truth and Light be preach then accept it…

  instead of making drama just to ask respect, that ignorance cannot save you or exempt you in the punishment in the lake of fire.

  wag mong sabihing dinidiktahan ka bagkus USE YOUR HEAD to study things kung totoo nga ba o kung gawa gawa at tradisyun lang ng tao,

  we must believe what the Bible said at wag husgaan ang mga lingkod Niya na concern na nangangaral para maligtas ka at malaman mo ang TAMA AT KUNG ANO ANG MALI!

  we do it with love, patience and understanding kaya sana ay malaman mong mahal ka ng Diyos kaya namatay si Hesus sa krus para maligtas ka sa pagtanggap mo sa Kanya…

  the wrong with other people is they want to do sin or things that they want and yet ignore the reality or truth in the Bible at magkakakaroon pa ng doubt because of lack of understanding and studies on that matter.

  let us not just believe sa kung sino sino lang para hindi maligaw ng landas but to have faith in God, to serve people and live according to His will as we say we love Him!

  TELL JESUS TO THE WORLD,

  No to corruption and immorality…

  From: James307

  (of Baptist Church Pampanga Philippines)

Viewing 9 posts - 1 through 9 (of 9 total)

You must be logged in to reply to this topic.